Esglésies rurals a Catalunya entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (segles V-X)

Taula rodona, Esparreguera – Montserrat, 25-27 d’Octubre de 2007

Editor: BraDypUS

0.0
(0)

Language: Català | Number of Pàgines: 256 | Format: Paperback

Isbn-10: 8890429453 | Isbn-13: 9788890429453 | Data publicació:  | Edition 1

Curator: Joan Pinar , Júlia Miquel , Toni Juárez , Paolo de Vingo , Oriol Achón

Category: History

Do you like Esglésies rurals a Catalunya entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (segles V-X) ?
Join aNobii to see if your friends read it, and discover similar books!

Registra't gratis

BUY BOOK
Purchase not available
for this book
Descripció del llibre
L’arquitectura religiosa constitueix un dels elements més característics del paisatge rural dels territoris
riberencs de la Mediterrània entre la f de l’Antiguitat i els inicis de l’Edat Mitjana. Les esglésies, a banda del seu
interès artístic i monumental intrínsec, són espais cabdals per entendre l’evolució de l’articulació del territori
rural i les seves relacions amb el món urbà, així com refexos i productes de la cultura, societat i política d’aquest
dilatat període (segles V al X).
Les particulars pautes de freqüentació i d’ús i les característiques de conservació d’aquests edifcis – que
presenten de manera majoritària períodes d’utilització molt dilatats i múltiples fases constructives – tenen un
efecte directe en l’estat de llur coneixement arqueològic, que sovint es mostra encara superfcial i fragmentari
malgrat els recents avenços en metodologia de registre. En aquest context general, el present volum – que recull
les actes de la taula rodona celebrada sota el mateix títol el 2007 a Esparreguera i Montserrat – pretén realitzar un
estat general de la qüestió i esbossar les futures línies de recerca a desenvolupar per tal d’avançar en el
coneixement del paisatge monumental de l’actual Catalunya en l’època de transició entre els móns antic i
medieval.

L’architettura religiosa è uno degli elementi più caratteristici del paesaggio rurale dei territori mediterranei tra
la fne dell’Antichità e gli inizi del Medioevo. Oltre a possedere un interesse artistico e monumentale intrinseco e a
costituire un rifesso e un prodotto della cultura, della società e della politica di questo lungo periodo (V-X ss.), le chiese
si rivelano infatti spazi fondamentali per capire l’evoluzione dell’articolazione del territorio rurale e le sue relazioni con
l’àmbito urbano.
La specifcità delle modalità di utilizzo e frequentazione e delle caratteristiche di conservazione di questi edifci
– che mostrano nella maggioranza dei casi lunghi periodi d’utilizzo e numerosi fasi edilizie – hanno un efetto diretto
sullo stato della loro conoscenza archeologica, che appare di sovente ancora superfciale e lacunosa nonostante i recenti
progressi metodologici. In tale quadro di riferimento, questo volume – che raccoglie gli Atti della Tavola Rotonda
tenutasi sotto lo stesso titolo nel 2007 a Esparreguera e Montserrat – cerca di proporre uno status quaestionis e di
abbozzare le future linee di ricerca da sviluppare allo scopo di progredire nella conoscenza del paesaggio monumentale
dell’attuale Catalogna nell’epoca di transizione tra i mondi antico e medioevale.