Liu Cixin

8 Books

Il problema dei tre corpi by Liu Cixin
Clarkesworld, Issue 111 by Cassandra Khaw, Cat Rambo, Jason Heller, Kate Baker, Liu Cixin, Sean McMullen, Seth Dickinson, Tamsyn Muir, Walter Jon Williams
SHI KONG: 时空 China Futures by Han Song, He Xi, Jin Tao, Liu Cixin, Liu Wengyang, Wang Jinkang, Xing He, Ye Yonglie, Zheng Wenguang
Terra Nova 3 by China Miéville, Eduardo Vaquerizo, Emilio Bueso, Jorge Baradit, Ken Liu, Liu Cixin, Miguel Santander, Paolo Bacigalupi, Paul McAuley, Ricardo Montesinos, Sofía Rhei
Nebula by Chen Quifan, Liu Cixin, Wu Yan, Xia Jia
The Three-Body Problem by Liu Cixin
Planetas invisibles by Cheng Jingbo, Chen Qiufan, Hao Jingfang, Liu Cixin, Ma Boyong, Tang Fei, Xia Jia
Terra nova 3 by China Miéville, Eduardo Vaquerizo, Ken Liu, Liu Cixin, Miguel Santander, Paolo Bacigalupi, Sofía Rhei