Varlam Shalamov

7 Books

Kolyma Stories by Varlam Shalamov
Banditska Kr'v by Varlam Shalamov
Relatos de Kolimá (Volumen 1) by Varlam Shalamov
RELATOS DE KOLIMA 2 by Varlam Shalamov
Relatos de Kolimá Vol. V: El guante o RK-2 by Varlam Shalamov
RELATOS DE KOLIMA by Varlam Shalamov
Cahiers de la Kolyma et autres poèmes by Varlam Shalamov