Ryunosuke Akutagawa

98 Books

La ruota dentata e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
I barbari del Sud e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon e altri racconti orientali by Ryunosuke Akutagawa
Bashö zakki. Note sparse su Bashö. Testo giapponese a fronte by Ryunosuke Akutagawa
Sotto il segno del drago by Ryunosuke Akutagawa
Kappa by Ryunosuke Akutagawa
El Japón de los perros by Akiko Yosano, Kenzaburo Oe, Ryunosuke Akutagawa, Yasutaka Tsutsui, Yoko Tawada, Yukiko Motoya, Yumiko Kurahasi
La ruota dentata e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Lucifero e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Il naso. I cani e il flauto by Ryunosuke Akutagawa
Rashōmon e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Kappa e altre storie by Ryunosuke Akutagawa
Sogni e altri racconti inediti by Ryunosuke Akutagawa
Un marito illuminato by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
La ruota dentata by Ryunosuke Akutagawa
La scena dell'inferno e altri racconti (1915-1920) by Ryunosuke Akutagawa
Racconti e altri brevi scritti by Ryunosuke Akutagawa
Haiku e scritti scelti by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon y Otros Relatos by Ryunosuke Akutagawa