Ryunosuke Akutagawa

97 Books

Rashomon e altri racconti orientali by Ryunosuke Akutagawa
Sotto il segno del drago by Ryunosuke Akutagawa
Kappa by Ryunosuke Akutagawa
La ruota dentata e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Lucifero e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Il naso. I cani e il flauto by Ryunosuke Akutagawa
Rashōmon e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
Kappa e altre storie by Ryunosuke Akutagawa
Sogni e altri racconti inediti by Ryunosuke Akutagawa
Un marito illuminato by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon e altri racconti by Ryunosuke Akutagawa
La ruota dentata by Ryunosuke Akutagawa
La scena dell'inferno e altri racconti (1915-1920) by Ryunosuke Akutagawa
Racconti e altri brevi scritti by Ryunosuke Akutagawa
Haiku e scritti scelti by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon y Otros Relatos by Ryunosuke Akutagawa
3 Strange Tales by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon and Other Stories by Ryunosuke Akutagawa
Rashomon and Other Stories by Ryunosuke Akutagawa