Euripide

406 Books

Troiane-Eracle by Euripide
Supplici. Testo greco a fronte by Euripide
Elena. Testo originale a fronte by Euripide
Elena. Testo greco a fronte by Euripide
Le troiane by Euripide
Le tragedie by Euripide
Ifigenia in Tauride by Euripide
Elena. Variazioni sul mito by Euripide, Giannes Ritsos, Hugo von Hofmannsthal
Elettra. Testo greco a fronte by Euripide
Alcesti-Eraclidi. Testo greco a fronte by Euripide
Ippolito. La tragedia dell'amore by Euripide
Eracle. Testo greco a fronte by Euripide
Alcesti. Testo greco a fronte by Euripide
Elena by Euripide
Alcesti-Il Ciclope. Testo greco a fronte by Euripide
Le baccanti by Euripide
Baccanti by Euripide
Alcesti by Euripide
Alcesti by Euripide
Medea by Euripide
Medea by Euripide
Baccanti. Testo greco a fronte by Euripide